Torsdag den 31 Mars 2005

ÅRETS FÖRENINGSTRÄFFAlla Harlösanejdens föreningar har fått inbjudan till det årliga samordnings-samverkansmötet .
I år samlas vi i klubbhuset på idrottsplatsen på måndag, den 4/4 kl 19.00.
Utöver sedvanligt informationsutbyte vill byalaget ta upp diskussioner kring ett bättre gemensamt utnyttjande av hemsidan och inte minst tankar och ideér om ett för Harlösanejden eventuellt gemensamt byahus.
Om din föreing inte anmält sig, ring Ulf 61193 eller Bertil 61404 och tala om hur många ni kommer

Lördag den 5 Mars 2005

KONTAKTER MED VÄGVERKETSedan 1997 har byalaget och vägföreningen på olika sätt legat på vägverket för att öka trafiksäkerheten vid genomfartsvägen. Vi har också vid ett flertal tillfällen pekat på den risk det är att till fots ta sig förbi "kröken" vid hotellet.
I planerna ingick bl a att refuger skulle byggas i anslutning till de tre övergångsställena längs 104:an.

I mitten av februari fick byaalget en skrivelse från vägverket där man meddelade att man hade fått sina investeringsmedel kraftigt reducerade och därför har beslutat att flytta fram åtgärderna i Harlösa på obestämd tid, till förmån för orter med ännu mer trafik och ännu fler risker än i Harlösa!

Byalaget har svarar på vägverkets skrivelse enlit följande:

"Även om vi har förståelse för att er budget, med anledning av överföring av investeringsmedel till västsverige har reducerats, var det med stor besvikelse vi tog emot beskedet att åtgärderna i Harlösa måste senareläggas och dessutom på obestämd tid.
Efter att med er ha diskuterat frågor om ökad trafiksäkerhet vid genomfartsleden och i anslutning till svängen vid hotellet sen 1997, är vi i Harlösa byalag av den bestämda uppfattningen att vi inte längre bör stå tillbaka för andra projekt.
Ni skriver i ert svar att det finns orter med större trafikproblem än i Harlösa, vilket vi inte kan ifrågasätta, men det är inget argument som accepteras av föräldrar och barn m fl som dagligen, av nödvändighet, rör sig i den miljö som alla i vårt samhälle betraktar som högrisk .
Vi hoppas därför att ni på nytt tar upp frågan till diskussion och gör erforderliga omprioriteringar.
Utöver planerade åtgärder vid genomfartsleden, bl a mittrefuger i anslutnig till de tre övergångsställena, har vi också under alla år påpekat den stora trafikfara det utgör att tvingas gå i vägbanan i svängen vid hotellet. På senare tid har vi i byalaget fått information om några tillbud som kunde slutat mycket illa.
En trottoar/gångväg i den aktuella svängen bör därför inte vara ett projekt som skjuts upp.
Ni bör i detta sammanhang också känna till att det nu påbörjas byggande av villor på den södra sidan av Stationsvägen, varför en trottoar/gångväg längs hela Stationsvägens norra sida borde vara en självklarhet.

Vi ser fram mot ett som vi hoppas, positivt svar. Om ni tvingas göra prioriteringar av åtgärderna i Harlösa, ser vi fram mot att få delta i en sådan diskussion/riskbedömning.
I detta ärende har vi haft samverkan med Harlösa Vägförening"

NU FÅR VI SE VAD SOM HÄNDER!!

För byalaget
Ulf Ohlsson

Onsdag den 16 Februari 2005

Referat från årsmötetHarlösa byalag hade sitt årsmöte i tisdags 14/2
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fick de närvararande medlemmarna, drygt 40, från en privat entreprenör information om de planer som finns för byggande av marklägenheter på östra sidan av järnvägsområdet.
Informationen och planerna mottogs mycket positivt och det fanns dom som redan under kvällen anmälde sitt intresse.
Tanken är att marklägenheterna, hyresrätter, skall byggas i två storlekar, 40 resp 70 kvm, alla med en liten trädgårdstäppa och för de större med uppställningsplats för bil och garage/förråd.
Detta är resultatet av det arbete som arbetsgruppen "bygga bostäder" lagt ner under året. Om allt går i lås kan området stå färdigt om ca ett år.
I samråd med entreprenören kommer byalaget fortlöpande informera folket i Harlösanejden om hur arbetet fortskrider.

Även frågan om "byahus" var uppe till diskussion. En arbetsgrupp inom byalaget har under en tid fört diskussion med Färs&Frosta Sparbank om möjligheterna att kunna utnyttja den tidigare banklokalen för ändamålet. Än återstår många frågor att lösa, men arbetet fortsätter.

Av 2004-års verksamhetsberättelse framgår att bl a alléplanteringen vid södra infarten kunnat förverkligas och den kommer under våren att kompletteras med buskar av olika slag.
Den efterlängtade busskuren vid Revingevägen är äntligen på plats, och arbete med gångvägar i anslutning till norra lekplatsen, uppstädning vid biblioteket och längs ån mm har påbörjats.
Tyvärr fick byalaget i dagarna ett brev från vägverket där man beklagade att det åtgärder som planerats för att öka säkerheten på genomfartsleden och vid "hotellkröken" har flyttas framåt på obestämd tid. Sannolikt beror detta på att medel omfördelats från vår region till västsverige.

Till ny ordförande för byalaget efter Rolf Jönsson valdes Ulf Ohlsson. Ny i styrelsen är Henrik Philmark

Onsdag den 10 November 2004

NYTT FRÅN BYALAGETINFARTEN FRÅN SÖDER
Den arbetsgrupp som, tillsammans med landskapsarkitekt Helena Eriksson, arbetat med en framtidsvision med målet att göra infarten från Veberöd mer inbjudande och välkomnande, har nu nått ett gott stycke på väg.
Inom den närmaste tiden kommer det att planteras en allé bestående av 25 träd, Rödbladig Skogslönn av typen Schwedleri, längs Revingevägens östra sida, från Ingvars Bil o Svets och fram till bebyggelsens början(Franssons). I anslutning till allén kommer också att planteras ett större antal vackra buskar.
Detta arbete har kunnata förverkligas genom välvilligt stöd från Stiftelsen Färs o Frosta Sparbank, Vägverket och Eslövs kommun.
En välvilligt inställd markägare har också varit en förutsättning. Med denne har slutits ett avtal som bl a innebär att aktuell markyta upplåtes till byalaget enligt § 7:3 i Jordabalken (50år),svarar för plantering samt visst underhållsarbete.
De träd och buskar som planteras är Byalagets egendom.
Vi hoppas, att när träd och buskar slår ut framåt vårkanten, alla som kommer till byn från Veberödshållet skall känna sig nöjda och glada av en välkomnande infart även från söder.

När det gäller infarten från norr så är den sannlikt unik, i varje fall föra Skånes del, med sin hänförande utsikt

INFARTER FRÅN VÄSTER OCH ÖSTER
För planteringar vid dessa infarter, åtgärder för att sänka hastigheten vid genomfart, parkeringsfickor för ny informationstavla i anslutning till kiosken mm, pågår en diskussion mellan kommunen och vägverket och vår förhoppning är att en åtgärdsplan skall kunna presenteras kring årsskiftet och att genomförandet sker så snart som möjligt under 2005.
Det är också vår förhoppning att åtgärder (trottoar) där Stationsvägen gör en "krök" kring Hotellparken, skall bli verklighet samtidigt.

HARLÖSABÄCKEN
Fölr att underhålla den del av bäcken som passerar gröningen i östra delen av järnvägsområdet har vi från kommunen fått löfte om att en plan för underhåll skall tas fram.

Samma löfte har vi fått för gamla järnvägsbanken/ motionsspåret

BUSSTRAFIK
En väntkur vid hållplatasen i anslutning till f.d. Lasses Lada är utlovad att vara på plats före årsskiftet

KARL-AXELS VÄG
Inför vintern har kommunen också utlovat att se över rutinerna för underhåll av diken mm för att eliminera risken för översvämningar.

Kommunen arbetar också med en plan för bättre underhåll av gång och cykelvägar i byn

Vi har också fått information om att kommunen för diskussioner med Ringsjö Energi angående den brist på belysning i anslutning till idrottsplatsen som BRÅ har påtalat

För byalaget/Ulf Ohlsson

Tisdag den 12 Oktober 2004

På gångDen 29 september gjorde delar av byalagets styrelse en rundvandring i byn tillsammans med kommunens nye gatuchef Ingemar Nilsson.
Vi tittade på och diskuterade bl a följande

1. Gångbana vid stationsvägen och hotellet
Ingemar Nilsson skall ta upp frågan vid ett möte med vägverket.

2. Trafikåtgärder genomfarten
Vägverket diskuterar att till våren anlägga någon form av refuger i anslutning till de tre övergångsställena som ett led i att åstadkomma en sänkning av hastigheten genom byn.
Till våren kommer förhoppningsvis kommunen att göra någon form av växtplantering i anslutning till vägportarna i öster och väster för att infarterna skall bli något mer välkomnande.

3. Bäcken och östra stationsområdet
Vi visade på skillnaden av underhållet i de "privata delarna av bäcken" jämfört med kommunens del. Vi diskuterade också skötseln av området i stort och bad om att få trädgårdsavfall mm som finns på området borttransporterat.
När så skett är det förhoppningen att det inte längre skall användas som "tipp".
Byalaget har i olika sammanhang tagit upp frågan om behovet av marklägenheter i byn.Ingemar Nilsson informerade om att ett privat byggföretag undersöker möjligheterna att bygga marklägenheter på området. Om så sker är det mycket positivt.

4. Markområdet västra stationsområdet
Under hösten kommer en trädplantering mm att ske i anslutning till Industrivägen, i likhet med befintlig plantering.
Byalaget framförde önskemål om att planteringen om möjligt skulle fortsätta också längs den del som vätter mot Revingevägen, för att ge en helhet för infarten från söder tillsammans med den trädplantering som en särskild arbetsgrupp ur byalaget arabetar med och som förhoppningsvis kommer till stånd längs Revingevägen mot Gamla Henrikssons område.
Ingemar Nilson berättade att samtliga tomter som ligger på området längs Stationsvägen lär vara sålda. Positivt.

5. Busshåll väster Revingevägen.
En skyddad väntkur lovades att vara på plats så snart som möjligt

6.Planteringar vid norra lekplatsområdet och gångvägarna i närområdet
Utlovades att åtgärder för att snygga upp kommer

7. Informationstavla på central plats i byn
Sedan mars månad har byalaget diskuterat med lokala företagare m fl och kommunen om en gemensam informationstavla i anslutning till Kiosken som skall ersätta den infotavla som finns öster om byn.
Med anledning av personalförändringar i kommunen har genomförandet dragit ut på tiden. Målet är nu att tavlan skall vara på plats under våren 2005.
På den "lokala delen" av tavlan har 32 företag/konstnärer m fl anmält intresse av att synas. Dessutom kommer det att finnas hänvisning till lokal service och lokala sevärdheter.

Detta var en del av de frågor som diskuterades. Vill du har mer information eller om du har några synpunkter att framföra är du välkommen att höra av dig till någon i byalagets styrelse.

för byalaget
Ulf Ohlsson