Måndag den 11 Februari 2008

Invigningen av Harlösahallen



Byalagets styrelse riktar ett stort tack till ungdomsektionen för deras insats vid invigningen av vår fantastiska idrottshall.
Vill också tacka för intressata och i många fall välgjorda filmprojekt som genomfördes under hösten.

Måndag den 4 Februari 2008

Leader projekt



Som de flesta känner till så pågår det ett arbete med att ta fram ett underlag för bildande av Leaderprojekt som heter Lundaland tidigare Kävlingeådalprojektet.

Ansökningen är inne i slutskedet och vi i Harlösa byalag hoppas att boende i Harlösanejden tillsammans med andra inom Lundaland kommer med ideér som kan utveckla bygden och Lundaland.
Så hör av till Rolf Jönsson Harlösa byalag 046-612 43, 0702-26 13 31.

Pressmeddelande:

Nu bildas Lundaland –
utvecklingssatsning för omlandet i sex kommuner
Sex kommuner runt Lund har ingått ett samarbete för att gemensamt utveckla sin landsbygd.
Målet är att med bl a EU-medel stärka identiteten och höja livskvaliteten inom omlandet i de sex kommunerna enligt den s k Leadermetoden.
Området har fått namnet Lundaland.

- Vi vill med Lundaland stärka gemenskap och identitet över hela området. Vi vill synliggöra området med ett namn som är lätt att komma ihåg, som har ett rikt innehåll och som på sikt
kan bli ett starkt varumärke, säger projektledare Gunnar Petersson.

Leadermetoden utgår från ett s k underifrånperspektiv och bygger på samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Lokala offentliga medfinansiärer av Lundaland är
kommunerna Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Eslöv och Burlöv, Region Skåne, samt för Lommas del SLU Alnarp och Hushållningssällskapet i Malmöhus län.

Det ekonomiska stödet ska fördelas till aktörerna av en lokalt utsedd styrelse med kunskap och insikt om omlandet i området.

Det övergripande målet med att vårt arbete är att stärka landsbygden och synliggöra omlandet, stimulera entreprenörskapet, utveckla besöksnäringen och ge utrymme för nya innovationer och företag att växa fram på ett sätt som bl a ger nya arbetstillfällen, bättre livskvalitet och bättre folkhälsa.

- Lundaland kommer att kunna ge dem som bor på landsbygden större möjligheter att upptäcka sin bygd, utvecklas och förverkliga nya idéer som gagnar både dem och området
som helhet. Vi vill även att alla som bor i städerna nära oss eller besökare från andra håll i Sverige och Europa ska ges chans att uppleva vårt unika Lundaland.

Total budget för Leader Lundaland är 45 miljoner kr för åren 2008 – 2013. EU står för 49 procent av finansieringen.

Frågor: Projektledare Gunnar Petersson, Leader Lundaland 046-522 20, 070-7552697 alt Rolf Jönsson Harlösa byalag 046-612 43, 0702-26 13 31.

FAKTA OM NAMNVALET: Namnet Lundaland har tagits fram under en demokratisk namnvalsprocess där ett större antal privata, ideella och offentliga aktörer från hela Leaderområdet deltagit.

FAKTA OM LUNDALAND: Lundaland omfattar c:a 90 000 boende i omlandet i sex sydvästskånska kommuner: Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Burlöv, södra Eslöv och Lomma.
Potentialen för Lundaland som rekreationsområde och besöksmål är stor. Det bor 3,6 miljoner människor i Öresundsregionen som kan nå Lundaland på mellan 5 och 50 minuter. Lundaland har ett mycket rikt innehåll: Havet i väster. Lundaslätten med byar, gårdar och slott. Romeleåsens rika skogs- och backlandskap. Insjöar och system av åar, en unik fågelfauna och en rik flora. Och en innovativ kulturstad Lund som både naturligt och historiskt ger namn åt området.

FAKTA OM LEADER: Leadermetoden har tillämpats i begränsad omf. i Sverige sedan 1995 och prövades i tolv utvalda
regioner 2001 – 2007, bl a i Blekinge och delar av Småland.. Fr o m 2008 kan Leaderprojekt skapas i hela EU. I Sverige
skapas just nu ett 70-tal Leaderområden. Skåne delas upp i åtta Leader-delar varav Lundaland är ett.

VAD BETYDER LEADER? Leader = forkortn. fr franskans "Liaisons Entre Actions de Développment l'Économie
Rurale" - fritt översatt "Länkar mellan åtgärder som syftar till att utveckla landsbygdens ekonomi".

Tisdag den 4 mars 2008

Byalagets årsmöte



Välkommen till Byahuset den 4 mars kl 19,00 då Harlösa Byalag håller årsmöte.
Byalag kommer bl a att presentera ungdomssektionens filmprojekt.

Välkomna!

Fredagen 11 Januari 2008

Invigning av nya idrottshallen



Fredagen den 11 januari kl 15,00 inviger Cecila Lind den nya idrottshallen vid skolan i Harlösa med dansuppvisning, korta matcher mm.
Ställ upp och visa att hallen mycket välkommen.

Fredag den 9 November 2007

VAD HÄNDE FÖR 30 OCH 40 ÅR SEDAN???????



Tiden går fort. Snart skriver vi 2008. Här är lite notiser från tidningarna.........
1968:
-Harlösa Försköningsförening firar 30-års jubileum
-Harlösa IF firar 50-års jubileum
-Ingen vet vem som vunnit 264.108:- på tipset
I en serie reportage skildras företagen i Harlösa
-Alvar Lundgrens möbler, som specialiserat sig på stilmöbler bildades av Nils Lundgren 1905.
-Handelsaffären Edvin Henriksson startades av NH Henriksson 1895 i kyrkbyn men flyttade ner till byn i nybyggd fastighet 1906 (när järnvägen kom)
- Mårtenssons Livs inryms i en fastighet som haft affär sedan 1911(Konstnärinnan Kerstin Jacobsson)
- SCAN stänger sin butik den 30 juni( Gamla Primören)
-Målarmästare Harald Nordgren startade kemikalieaffär 1910(Rabattvaruköp)
- Mitt emot kemikalieaffären bedrev Ester Henriksson Harlösa Cigarr och Pappersaffär (Myrkrans)
- Ellen Jönsson innehar Harlösa Manufakturaffär.
-Köpman Bror Persson bedriver Livsmedels- och diverseaffär. (Borin) Bror påpekar i artikeln att affären gått bra sedan konsum lade ner 1958.
I artikeln nämns ockå att det 1968 i Harlösa fanns två banker,hotell, Cafe-och konditori, herr- och damfrisering, lantmannaaffär, två taxistationer, bensinmack och verkstad. --Harlösa kiosk kunde efter ett halvt års drift konstatera att det fanns underlag för rörelsen
- Det fanns också en skomakare, Erik Olsson. När han fick en större beställning från militären fick han anställa 3-4 man
1978:
-Harlösa mister trots stora protester sitt brandvärn
-Mjölkindustrin läggs ner
-Lottie Cullin från HIF bordtennissektion deltog i EM för juniorer
-SJ-skolan får sin första kvinnliga elev
-På årets sista dag är det rykande snöstorm och kallt, så de flesta nyårsraketerna får skjutas upp senare.

Nu skall jag syssla med annat under några månader. Om du har frågor, tankar och ideér om byalaget och vår verksamhet, tag kontakt med Rolf Jönsson, 61243 eller någon annan i styrelsen
Ulf Ohlsson