Tisdag den 2 Juni 2009

H A R L Ö S A D A G E N



MISSA INTE ATT BESÖKA HARLÖSADAGEN NU PÅ LÖRDAG , 6 JUNI
MELLAN 1100 OCH 1500 BJUDS PÅ MÄNGDER AV AKTIVITETER,
Countrykonsert
Guidade rundturer i Harlösanejden med buss
Konstutställning
Föreningsinfo
20 veterantraktorer genom byn
Nostalgimacken
Knallar
Kyrkan och Donationshuset
Gatumusikanter
m. m.

V Ä L K O M N A

Måndag den 25 Maj 2009

SKRIFT FRÅN 1876



Vi har från en bybo fått denna "afskrift" från ett gammalt protokoll. Så här står det:

Ordningsstadga för Harlösa kommun, antagen vid lageligen utlyst kommunalstämma den 25 januari 1876, och den 21 juli samma år af Konungens Befallningshavare fastställd:
1§. Inom Harlösa socken få hädanefter och allt framgent offentliga dansnöjen och lekstugor, icke tillställas oftare är en gång hvarje månad och den som vill upplåta lokal för - och tillställa sådana nöjen, vare sig i hus, skog eller annorstädes utom hus, måste för hvarje gång särskildt förut göra anmälan därom hos kommunalnämndens i socken Ordförande, då också dagen för nöjet bör uppgifvas.
2§. De större högtidsdagarna med föregående helgdagsaftnar, ävensom söndagarna få inga offentliga dansnöjen eller lekstugor tillställas.
3§. Dylika nöjen får icke börja förrän kl 6 på kvällen och skall alltid slutas senast kl 12 samma dags natt.
Allt kortspel och spritförsäljning dervid förbjudes.
4§. Den kommunalnämndsledamot eller annan person som nämnden därtill förordnar, må icke vägras tillträde till danslokalen för att öfvervaka ordning och tillse att denna stadga efterlefves, och måste hans föreskrifter ovilkorligen åtlydas, jämväl derutinnan att, om under nöjet gräl, slagsmål eller annan oordning uppstår, det synes honom nödvändigt att strax afsluta nöjet.
5§. I alla de fall, der ej lag eller allmäm författning stadgar ansvar, straffas öfverträdelse af dessa ordningsstadgar med böter af tjugo kronom hvarje gång öfverträdelse sker.
6§. Skulle annan än egaren till lokalen eller platsen, hvarest dansnöjet utöfvas, vara tillställare deraf och förbrytelse mot denna ordningsstadga dervid sker, skola såväl lokalegaren som tillställaren hvardera böta tjugokronor, äfvensom musikant eller annan person, som utan jordegarens skriftliga tillåtelse och anmälan enl 1§ med utförande av musik åstadkommer dansnöje.
7§. Anmäla sig flera att vilja tillställa dansnöjen i samma månad, har den företräde som först gjort anmälan därom.

På det ej någon i socknen må kunna förebära att dessa ordningsstadgar icke äro kända, skola desamma genom kom:nämndsordförandens försog befordras till uppläsning från predikstolen i Harlösa kyrka två gånger om året.
Uppläst och erkänt
J S Bong Nils Åkesson Anders Jönsson Axel Trolle

Skriftens riktighet bestyrker:
And Hansson
Kommunstämmans ordf


Torsdag den 21 Maj 2009

MATS EDÉN



Riksspelmannen m.m. Mats Edén, boende i Harlösa, har blivit invald i;
KUNGLIGA MUSIKALISKA AKADEMIEN,
något som är få förunnat.

Byalagets styrelse lyfter på hatten

Fredag den 8 Maj 2009

H A R L Ö S A D A G E N - NATIONALDAGEN



DU HAR VÄL INTE GLÖMT ATT BOKA IN DEN 6 JUNI FÖR ETT BESÖK I HARLÖSA.
UPPLEV AKTIVITETER FÖR SÄVÄL UNGA SOM ÄLDRE.
VI BÖRJAR 11.00 OCH SLUTAR CA 15.00.
DU KAN SE VILKA AKTIVITETER DU FÅR UPPLEVA OM DU KLICKAR PÅ "AKTUELLT" UPPE TILL VÄNSTER.
VÄLKOMMEN
Byalaget och övriga arrangerande föreningar

Måndag den 27 April 2009

MÖTE MED LOKALA POLILTIKER



I lördags, den 25 april, träffade delar av byalagets styrelse politiker boende i Harlösanejden. Denna form av diskussionsträffar har varit återkommande under flera år, vilket vi från byalagets styrelse upplever som mycket positivt.

Vi förde mycket givande och öppna samtal om bl a tomtmark, byggande, trygghetsfrågor mm.

Från (Fp) deltog Lesley Holmberg och John Persson, från (S)Claes Jönsson, från (c )Håkan Olsson och Leif Palmqvist och från (M) Malin von Post